Vprašanja staršev

Splošno o pogojih za pridobitev vozniškega izpita, dokumentih ipd.

Priporočamo vam, da otroka najprej napotite na zdravniški pregled na oddelku medicine dela, prometa in športa, kjer pridobi zdravniško spričevalo, s katerim dokazuje svojo sposobnost voziti motorno vozilo določene kategorije. Pred pregledom se pozanimajte kaj mora otrok prinesti na pregled, o pogojih za opravljanje pregleda in o ceni, ki se lahko od izvajalca do izvajalca precej razlikuje.
Pridobitev zdravniškega spričevala sicer ni zakonsko predpisana do prijave na teoretični del izpita, vendar pa so lahko stroški za tečaj in izpit iz prve pomoči, za tečaj CPP, vpis ipd. zaman, če na kasnejšem pregledu ugotovijo, da vaš otrok ne more pridobiti zdravniškega spričevala.

Pri vpisu/na tečaju CPP se mora kandidat obvezno izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Drugi dokumenti niso potrebni, so pa zaželeni (zdravniško spričevalo, izkaznica o opravljenem izpitu prve pomoči).

Če želi v šoli vožnje BEOS nadaljevati z usposabljanjem, začetim v drugi šoli vožnje, potrebuje izpisni list (dobi ga v drugi šoli vožnje, ko vrne evidenčni karton vožnje), zdravniško spričevalo in osebni dokument.

Preden začne voziti z učiteljem vožnje mora kandidat pridobiti:

  • veljavno zdravniško spričevalo,
  • opravljen izpit iz prve pomoči (ni potreben za kategorijo AM-moped),
  • opravljen tečaj CPP in
  • opravljen teoretični preizkus znanja (teste CPP) na izpitnem centru.

Vedno, ko se usposablja v šoli vožnje ali vozi s spremljevalcem, mora imeti pri sebi veljavno zdravniško spričevalo, evidenčni karton vožnje in veljaven osebni dokument.

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem je pridobivanje vozniških izkušenj pred pridobitvijo vozniškega izpita pri kateri kandidatu pomaga starš ali druga oseba. Da lahko kandidat vozi s spremljevalcem, mora opraviti vse obveznosti kot so potrebne za pridobitev vozniškega izpita razen izpitne vožnje. Izpitno vožnjo lahko opravi po 18. rojstnem dnevu oziroma najkasneje do poteka dveh let od začetka vožnje s spremljevalcem.

Spremljevalec je oseba (najpogosteje starš oziroma skrbnik), ki spremlja kandidata za voznika med vožnjo, mu svetuje in pomaga pridobiti kar največ izkušenj pri vožnji. Spremljevalec in kandidat morata pri takšni vožnji izpolnjevati določene pogoje. Pri spremljanju kandidata je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storil kandidat, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti.
Brez spremljevalca v vozilu je vožnja vozila B kategorije mlajšim od 18 let prepovedana, ni pa nujno, da je spremljevalec otrokov starš, pomembno je le, da izpolnjuje naslednje pogoje:

  • star mora biti najmanj 27 let,
  • vozniško dovoljenje B kategorije mora imeti najmanj 5 let,
  • ne sme imeti 6 ali več kazenskih točk.

S tem, da pred dopolnjenim 18. letom starosti kandidata spremlja oseba, ki ni njen starš, morajo pisno soglašati kandidatovi starši. Vedno, ko kandidat vozi s spremljevalcem, mora imeti na levi zadnji strani svojega vozila zeleno "L" tablico. Če spremljevalec ni otrokov starš, lahko v obdobju petih let usposablja največ dva kandidata, kar pomeni, da npr. stric, ki ima 3 nečake podobne starosti, ne more biti spremljevalec vsem trem.

Hkrati lahko ima kandidat več spremljevalcev. Praviloma 6 različnih oseb, ki pa morajo vse izpolnjevati predpisane pogoje. Priporočamo vam, da ne pretiravate s prevelikim številom spremljevalcev, saj lahko preveč različnih mnenj zmede kandidata pri pridobivanju vozniških izkušenj.

Če je razlog za vožnjo s spremljevalcem zgolj nižja cena usposabljanja, vam priporočamo, da se s svojim otrokom opravljanja vozniškega izpita ne lotite na ta način. Pri vožnji s spremljevalcem gre za to, da kandidat pridobi čim več vozniških izkušenj pod nadzorom spremljevalca. Pri tem mora biti spremljevalec dovolj motiviran, da bo s kandidatom naredil veliko kilometrov in mu pomagal in svetoval v morebitnih težjih, kandidatu za voznika težje razumljivih situacijah na cesti. Priporočljivo je, da se v primeru negotovosti in nejasnosti s kandidatom obrneta na šolo vožnje za več informacij. Da bi dosegla svoj namen, bi vožnja s spremljevalcem morala trajati vsaj eno leto (kandidat tako vozi v vseh letnih časih).

Ne, Zakon o voznikih dovoljuje vožnjo osebam starejšim od 16 let in mlajšim od 18 let v spremstvu starejše osebe, ki mora izpolnjevati določene pogoje (vožnja s spremljevalcem). Pred tem mora kandidat opraviti vse predpisane obveznosti, ki so v vsem enake kot pri pridobitvi vozniškega dovoljenja pri 18ih letih, le da na koncu nima praktičnega dela vozniškega izpita, ki ga lahko opravi šele, ko doseže starost 18 let.

S spremljevalcem lahko vozi največ dve leti. Po preteku dveh let (lahko pa tudi že prej) mora pristopiti k praktičnemu delu izpita (izpitni vožnji).

Zaželeno je, ni pa obvezno, da se starši vsaj nekajkrat udeležite vožnje skupaj s svojim otrokom. Tako boste spoznali zahteve, ki jih mora ta izpolniti. Če boste spremljevalec svojemu otroku, ga boste znali usmeriti, spoznali boste njegove reakcije na cesti ipd.

O izbiri šole vožnje

Z eno besedo: »Težko«. ;) Na spletu se pojavlja nekaj nasvetov in navodil kako izbrati primerno šolo vožnje, vendar je to še vedno odločitev, ki jo kandidati po navadi sprejmejo zgolj na podlagi priporočil znancev, prijateljev, sošolcev ipd. Seveda to lahko pripelje do napačnih izbir, saj velja, kot velja v življenju, da je nekomu nekdo ali nekaj všeč, drugemu pač ne. Včasih takšen »čredni nagon« obrodi sadove, drugič spet ne ;)
Priporočamo vam, da pred vpisom kamorkoli vzpostavite osebni stik z osebjem šole vožnje, pristopite do učitelja vožnje, pokličete po telefonu, morda obiščete prostore, pregledate vozilo, se pozanimate tudi pri znancih, prijateljih ipd. in se morebiti nato lažje odločite ali vam šola vožnje ustreza ali ne. Slabe šole vožnje sta trg in zakonodaja po večini že izločila, zato se ne bojte poskusiti. Če se vam zdi, da je bila izbira napačna, lahko kandidat šolo vožnje kadarkoli in brez stroškov zamenja.

Naše prednosti so izkušnje, ki si jih nismo nabirali samo na dodatnih, obveznih strokovnih izobraževanjih v lokalnem okolju, temveč tudi z delom po različnih koncih države in nepredpisanimi dodatnimi izobraževanji, konferencami in seminarji. Določena izobraževanja smo opravljali tudi v tujini in se tam dodatno usposabljali.
Strokovni vodja šole vožnje BEOS je med drugim tudi licencirani trener varne vožnje in izvajalec skupinskih delavnic za voznike začetnike. Potrudil se bo, da bo usposabljanje potekalo na najvišjem strokovnem nivoju in, kjer oceni, da je potrebno, tudi dvignil standarde nad minimalno zakonsko predpisane, predvsem pa ga vodi vodilo, da svojim kandidatom zagotovi potrebno znanje za varno udeležbo v prometu skozi ves vozniški staž, ne samo do pridobitve vozniškega dovoljenja.

Javno dostopna statistika ni na voljo, kar onemogoča kandidatom vpogled v uspešnost posamezne šole vožnje.

Kadarkoli tekom izobraževanja lahko kandidat zamenja šolo vožnje, kar pa je povezano z nekaj enostavnimi administrativnimi postopki (izdaja izpisnega lista, izdaja novega evidenčnega kartona vožnje, vpis že opravljenih obveznosti ipd.), ki se jih da praviloma opraviti v enem delovnem dnevu.

Da, kadarkoli tekom izobraževanja. Če gre za zamenjavo učitelja znotraj iste šole vožnje ni posebnih administrativnih postopkov, če pa gre za zamenjavo učitelja in prestop v drugo šolo vožnje, je postopek povezan z nekaj enostavnimi administrativnimi postopki (izdaja izpisnega lista, izdaja novega evidenčnega kartona vožnje, vpis že opravljenih obveznosti ipd.), ki se jih da praviloma opraviti v enem delovnem dnevu.

Ne. Vse že opravljene obveznosti se priznajo tudi v novoizbrani šoli vožnje ali pri novem učitelju vožnje.

Nahaja se na Florjanovem trgu 4 v Novem mestu, nasproti novomeške tržnice oziroma vrta San Sebastian. Ker ne zagotavljamo stalne prisotnosti v poslovnih prostorih, nas prej pokličite na telefonsko številko 041 518 887 ali nam pošljite e-mail.

O teoretičnem delu usposabljanja (o tečaju CPP)

Potrebuje veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list…).

Da. Več o programu, ki ga mora obvladati, najdete na naši domači strani pod zavihkom: »Zakonodaja«.

Tečaj poteka v dveh delih in sicer je prvih 16 pedagoških ur namenjenih splošnemu delu tečaja kateremu praviloma sledi dodatni del tečaja katerega trajanje je odvisno od kategorije vozila za katero se kandidat usposablja (pri B kategoriji 8 pedagoških ur). Skupaj torej 24 pedagoških ali 18 navadnih ur. Kandidat mora biti pri splošnem delu tečaja prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu tečaja pa vse pedagoške ure. Kljub spremembi zakonodaje v letu 2017 in podaljšanju tečaja za en dan, je tečaj veliko prekratek, da bi povprečen kandidat osvojil znanje, ki je od njega zahtevano na teoretičnem delu vozniškega izpita (na testu CPP), zato kandidatom priporočamo, da se dodatno pripravljajo tudi doma, saj so učitelji predpisov postavljeni v nemogočo situacijo razložiti neverjetno količino snovi v nekaj urah in jim ne preostane drugega kot da drdrajo snov z neverjetno hitrostjo, da bi uspeli zadostiti zakonskim pogojem. Trenutno je ta del usposabljanja za voznika najšibkejša točka usposabljanja pri nas, kar se kaže tudi v rezultatih pri opravljanju testov na upravni enoti, saj kandidati na območju celotne države dosegajo približno 50% uspešnost. Ob vsakem padcu na testih posamezen kandidat v državno blagajno »prispeva« približno 30€.

Za primerjavo: V celotnem šolskem letu ima srednješolski profesor za približno enako količino snovi kot jo mora kandidat osvojiti na tečaju CPP na voljo približno 210 šolskih ur (če ne upoštevamo matematike ali jezikov, kjer ima na voljo približno 400-500 šolskih ur). Torej lahko posplošimo, da je tečaj CPP, kar se tiče obsežnosti snovi, tako zahteven, kot bi se moral kandidat fiziko, biologijo ali kemijo za celotno šolsko leto naučiti v zgolj 24 šolskih urah. Poleg tega gre pri tečaju CPP za veliko količino logično slabše povezanih, dostikrat faktografskih podatkov, ki se jih je potrebno naučiti na pamet.

Usposabljanje iz teorije za B kategorijo mora potekati v za ta namen opremljeni učilnici šole vožnje, ne sme trajati več kot 4 šolske ure na dan in mora skupaj trajati minimalno 24 šolskih ur. Poteka kot predavanje o cestno prometnih predpisih in se praviloma zaključi po predvidenem številu ur. Po zaključku usposabljanja prejme kandidat kartonček v katerem je potrjeno, da je tečaj opravljen. Posebni testi, ki naj bi jih kandidat opravil, na tečaju niso predvideni.

O poteku tečaja se vodi dnevnik teoretičnega dela usposabljanja kamor se vpisuje predelana snov in prisotnost kandidatov.

Preden kandidat opravi preverjanje znanja iz teorije (CPP teste) mora opraviti tečaj CPP, pridobiti zdravniško spričevalo in opraviti izpit iz prve pomoči. Vrstni red ni pomemben je pa potrebno priložiti vse našteto pri prijavi na preverjanje znanja iz teorije (CPP teste).

Preverjanje znanja iz teorije poteka v prostorih Izpitnega centra Javne agencije za varnost prometa. Na začetku kandidat prejme uporabniško ime in geslo s katerima se prijavi v sistem in odgovori na 40 vprašanj s pomočjo računalnika. Vprašanja so izbirnega tipa, vendar pa sta pri posameznih vprašanjih možna dva ali več pravilnih odgovorov. Uspešnost opravljanja testov CPP je javno dostopna za posamezne izpitne centre. Večinoma se uspešnost na testih v povprečju giblje okoli 50%, pri nas uspešnost ocenjujemo na nekaj čez 60%.

Tečaje razpisujemo po potrebi ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. Ura začetka tečaja CPP je po navadi določena v skladu z željami prijavljenih kandidatov. Začetek tečaja CPP je objavljen na spletni strani. Prijava sploh ni pogoj za obiskovanje tečaja, je pa zaželena, saj skrajša vpisni postopek ob začetku tečaja. Na razpisan tečaj CPP lahko kandidat pride tudi brez predhodne prijave.

V tem primeru kandidatu ne preostane drugega, kot da se prijavi na individualni tečaj CPP, kjer lahko sam izbira kdaj se bo udeležili tečaja in koliko ur na dan bo tečaj CPP trajal, vendar najmanj 1 šolsko uro in največ 4 šolske ure na dan (zakonski predpis). Takšen tečaj CPP je razumljivo dražji, saj se mora učitelj predpisov prilagajati kandidatu in njegovemu urniku, traja pa enako dolgo kot običajni tečaj CPP (najmanj 24 šolskih ur).

O praktičnem delu usposabljanja (o vožnji)

Zaželeno je, ni pa obvezno, da se starši vsaj nekajkrat udeležite usposabljanja s svojim otrokom. Tako boste spoznali zahteve, ki jih mora vaš otrok izpolniti. Če boste s svojim otrokom vozili kot spremljevalci, pa ga boste znali bolje usmeriti, spoznali njegove reakcije na cesti ipd.

Ob poplavi modernih vozil, ki so na voljo, se je težko odločiti katero je tisto pravo. Predvsem posvetite pozornost preglednosti vozila, saj so razni trki pri parkiranju najpogostejše težave voznikov začetnikov, kaj pogosto pa se zgodi tudi, da voznik začetnik spregleda kolesarja, motorista ipd. Moderno oblikovano in lepo vozilo praviloma pomeni slabšo preglednost in s tem večjo nevarnost za neizkušenega voznika. Vozilo naj bo varno in vselej tehnično brezhibno. Izogibajte se preveliki moči motorja, saj najstnike dostikrat "ponese" visoka hitrost vozila. Praviloma so vsi tehnični pripomočki kot so npr. parkirni senzorji, opozorilniki pred nehoteno zamenjavo prometnega pasu, opozorilniki pri prekoračeni hitrosti, samodejni bralniki prometnih znakov ipd. »potuha« kandidatu, ki je morda na svojem vozilu ne bo imel in mu bodo pri usposabljanju naredili več škode kakor koristi, so pa zaželeni in priporočljivi, ko se jih kandidat navadi uporabljati.

Za termine vožnje se dogovarja sproti s svojim učiteljem vožnje.

Če gre za upravičene razloge (bolezen, slabo počutje ipd.), potem se le dogovori z učiteljem kdaj se vidita naslednjič, ne glede na to kolikokrat se to zgodi, če pa več kot dvakrat brez razloga odpove vožnjo, plača kandidat t.i. čakalno uro. Gre za minimalno nadomestilo učitelju vožnje, ker na odpovedano uro ni mogel delati.

Sam program usposabljanja in zakonodaja ne določa nekih omejitev kje kandidat za voznika sme voziti, tako da lahko rečemo, da povsod, edina omejitev je čas v katerem se lahko pride do kakšnega oddaljenega kraja.

T.i. relacijska vožnja je vožnja, kjer kandidat odvozi dve uri skupaj in pri čemer mora prevoziti razdaljo do najmanj 40 kilometrov oddaljenega kraja in nazaj. V sklopu izobraževalnega programa so predvidene najmanj 3 takšne vožnje. Ena relacijska vožnja se mora obvezno izvesti v nočnem času in ena po avtocesti.

Seveda, tudi šole vožnje so podvržene nadzoru cestnega prometa, ki se v času odkar so nepravilnosti pri usposabljanju v šolah vožnje prišle v medije le še povečuje.

O izpitni vožnji

Kandidat za voznika mora obvladati tako teoretičen del kot tudi praktičen del vožnje. Izpitna komisija ima tako legitimno pravico pri praktičnem delu izpita preveriti tudi poznavanje teorije, ki pa le izjemoma odloča o rezultatu vozniškega izpita.

Zakonodaja ne določa nekih omejitev kje kandidat za voznika sme voziti, ko opravlja vozniški izpit. V poštev pridejo ceste, parkirišča, parkirne hiše ipd. Z izpitno vožnjo kandidati praviloma začnejo na sedežu izpitnega centra ali na vadbeni površini.

O ceni pridobitve vozniškega dovoljenja

Celoten strošek pridobitve vozniškega dovoljenja si lahko izračunate s pomočjo Cenovnega kalkulatorja na naši spletni strani. V kalkulatorju so všteti tudi stroški prve pomoči, zdravniškega spričevala, fotografije in administrativni stroški na upravni enoti.

Za lažjo odločitev smo pripravili Cenovni kalkulator s pomočjo katerega si lahko dokaj natančno izračunate stroške pridobitve vozniškega dovoljenja. Nahaja se ob levem robu te strani.

Plačilo je možno preko UPN naloga ali z gotovino, praviloma pa poteka pred samo izvedbo učne ure.

Plačilo bomo vedno zahtevali pred izvedbo posameznega sklopa izobraževanja.

Morebitna prekinitev izobraževanja v šoli vožnje formalno ne predstavlja nikakršne težave, če se z izobraževanjem nadaljuje v rokih veljavnosti posameznih dokumentov na podlagi katerih se je izobraževanje začelo (veljavnost zdravniškega spričevala, teoretičnega usposabljanja in teoretičnega dela izpita so praviloma 3 leta od datuma izdaje oziroma udeležbe), lahko pa predstavlja težavo, če kandidat pozabi osvojeno snov.

Minimalno predpisano število ur pri večini kategorij (tudi pri B kategoriji) je 20 za usposabljanje in ena ura, ko poteka izpit. Plačati je torej potrebno najmanj 21 ur vožnje.

V naši šoli vožnje smo veliko delali na optimizaciji izobraževalnega procesa, s čimer smo znižali stroške na minimalne možne. Dodatni del izobraževanja se izvaja s pomočjo informacijskih tehnologij in ne predstavlja velikih finančnih vložkov. Imamo lastne poslovne prostore za katere ne plačujemo najemnine in ne najemamo zunanjih izvajalcev. Skrbimo, da so vozila, ki jih uporabljamo pri usposabljanju, sorazmerno varčna.
Vse našteto nam omogoča, da smo cenovno ugodnejši od ostalih šol vožnje ob ohranjanju kvalitete usposabljanja na enakem nivoju. Usposabljanje naših kandidatov je povsem primerljivo z ostalimi šolami vožnje in v mnogočem celo kvalitetnejše.

O časovnih okvirjih pridobitve vozniškega dovoljenja

Opis je okvirna projekcija in ne predstavlja dejanskega stanja: Najprej bo potreboval EN DELOVNI DAN za pridobitev zdravniškega spričevala (praviloma 1 do 2 uri). Nato bo po potrebi hodil na tečaj prve pomoči, ki traja DVA DNI (praviloma 10 šolskih ur). Izpit iz prve pomoči mu bo praviloma vzel še EN DELOVNI DAN (praviloma 1 do 2 uri). Tečaj CPP mora trajati minimalno ŠEST DNI (praviloma 24 šolskih ur). Teoretično preverjanje znanja bo vzelo še EN DELOVNI DAN (praviloma slabo uro). Vožnja bo kandidatu vzela najmanj 20 šolskih ur pri čemer trajanje v dnevih ni predpisano (praviloma slaba dva meseca), minimalno približno DVA TEDNA. Izpitna vožnja bo za B kategorijo vzela še EN DELOVNI DAN in bo trajala približno 1 šolsko uro. Dodatno usposabljanje za varno vožnjo za voznike začetnike bo kandidatu vzelo praviloma še EN DAN (minimalno 8 ur). Če seštejemo vse skupaj in se držimo minimalnega predpisanega števila ur torej vzame celotno izobraževanje slabih 50 ur.

Prejšnje vprašanje odgovarja natančneje, vsekakor pa je dolžina izobraževanja odvisna od več dejavnikov kot so npr. trenutna zasedenost učitelja vožnje, potek tečajev CPP, bolniške odsotnosti, dopusti ipd.

Tečaj CPP obiskuje najmanj 5 dni po največ tri ure dnevno (tečaj sicer traja 6 dni).

Praviloma bo zdravniški pregled trajal nekaj ur.

Tečaj prve pomoči traja 10 šolskih ur v dveh dnevih, izpit pa dobro uro.